Maribor

britonja

foto: Branimir Ritonja


MESTO MARIBOR …

v antiki najpomembnejša prometna transverzala.
v 20. stoletju industrijska prestolnica Jugoslavije.
v 21. stoletju Evropska prestolnica kulture 2012 in Evropska prestolnica mladih 2013. 
v prihodnosti … njegovo zgodbo tudi z revijo dokumentarnega filma sooblikujemo pravkar!

Preteklost daje moč

Maribor, gospodarsko in kulturno središče severovzhodne Slovenije, je s svojo geografsko lego v presečišču prometnih poti iz srednje v jugovzhodno Evropo in iz zahodne srednje Evrope v Panonsko nižino že od nekdaj predstavljal izjemno prehodno ozemlje. Najstarejše sledi o naselitvi na območju Maribora segajo v mlajšo kameno dobo. O tem pričajo skromna najdišča različnih orodij na mariborskem območju. V rimski dobi, ko so se tu križale prve pomembnejše poti, zavzame to območje vidnejšo vlogo. Najpomembnejša prometna transverzala na Štajerskem je v antiki potekala iz Celeie (Celja) v Petoviono (Ptuj) in naprej proti Donavi. Zgodovino Maribora zaznamuje tudi prva omemba mariborskega gradu (castrum Marchpurch) na griču Piramida v listini, ki jo je 20. oktobra 1164 izdal štajerski mejni grof Otokar III. Kot trg (forum Marchpurg) se Maribor omenja petinštirideset let kasneje v listini vojvode Leopolda VI, listina Gotfrieda Mariborskega za cistercijanski samostan v Vetrinju pa 4. decembra 1254 Maribor prvič omenja kot mesto (civitas Marpurch).

Sedanjost opogumlja

Danes je Maribor drugo največje mesto v Sloveniji, vinska prestolnica dežele pod Alpami in tudi prestolnica največje slovenske pokrajine Štajerske. Mesto, ki šteje 115.000 prebivalcev, se ponaša z drugo največjo univerzo v Sloveniji in s 25.000 študenti. Maribor je tudi poslovno, bančno in turistično središče severovzhodne Slovenije. Okolica mesta z vinorodnimi griči, reko Dravo in Pohorjem nudi jadranje, čolnarjenje in splavarjenje na reki, pa tudi poletno pohodništvo, ekstremno kolesarjenje in številne možnosti za sproščujoče sprehode po mestnem parku in treh gričih v bližini mestnega jedra. Pozimi je Pohorje, prizorišče svetovnega tekmovanja v ženskem alpskem smučanju Zlate lisice, raj tudi za zimske radosti.

Ena pomembnejših turističnih zanimivosti v mestu je najstarejša vinska trta na svetu. Na Lentu ob obrežju Drave stoji že več kot 400 let. V stavbi muzeja, kamor se “Stara trta” tudi naslanja, je  vinoteka, kjer ponujajo degustacije in spominke, ogledate pa si lahko razstavo o veličastni trti in njenem vinu. Bogato kulturno tradicijo v juniju in juliju zaznamujejo eden največjih festivalov v Evropi Festival Lent, jeseni Festival klasične glasbe, v Slovenskem narodnem gledališču Maribor pa odlične operne, baletne in dramske predstave z vrhuncem na osrednjem slovenskem gledališkem festivalu Borštnikovo srečanje v oktobru. Ljubitelji alternativne umetnosti lahko mariborsko sceno spoznajo v Kulturnem centru Pekarna, kjer najdejo svoje zavetje številni ustvarjalci iz Slovenije in tujine. Tam se nahaja tudi nov mladinski hotel Pekarna. Prebivalce mesta močno povezuje tudi šport, navijanje za “zlate lisičke” in nogometne zvezde. Nogometni klub Maribor je najpomembnejši športni klub v mestu. “Vijoličasti” so namreč v obdobju slovenske samostojnosti državni prvaki postali kar enajstkrat.

Čar mestu Maribor dajejo tudi njegove uličice in trgi. Številni kafiči na Poštni, Slovenski in Vetrinjski ulici, na Grajskem in Glavnem trgu so kot nalašč za prijetno kramljanje ob kavi ali prigrizkih, kjer lahko mirno opazujete življenjski utrip meščanov. V mestnem jedru so tudi odlične restavracije, ob obrobju mesta pa tradicionalne gostilne, ki ponujajo različne domače in za gurmane bolj izbrane jedi z izvrstnimi, predvsem belimi vini, pridelanimi iz izbranih vrst grozdja okoliških vinogradov.

Prihodnost daje upanje

Oblikujte novo zgodbo mesta skupaj z nami, ustvarjalci revije slovenskega dokumentarnega filma. Spoznajte našo umetnost, kulturo in ustvarjalnost. Doživite prijaznost in gostoljubnost Štajercev.

V sodelovanju z Društvom turističnih vodnikov Štajerske


THE CITY OF MARIBOR …

… a major travel route in antiquity.

… the industrial capital of Yugoslavia in the 20th century.

… the European Capital of Culture 2012 and European Youth Capital 2013 in the 21st century.

… and in the future: we are shaping its story with the Documentary Film Festival at this very moment!

 

Our history gives us strength

Maribor, the economic and cultural centre of north-eastern Slovenia, has always been a highly transitional area owing to its geographical position: it lies on the crossroads of transport routes between Central and South-Eastern Europe as well as between the western part of Central Europe and the Pannonian Plain. The earliest signs of human settlement date back to the Late Stone Age, as evidenced by scarce findings in the greater Maribor area. The area assumes a more prominent role with the establishment of the first major travel routes in the Roman era. The most important route in antiquity led from Celeia (Celje) to Petoviona (Ptuj) and further on towards the Danube River. Another landmark in the history of the city is the first written record of Maribor Castle (castrum Marchpurch) on Piramida Hill, issued by the Styrian Margrave Ottokar III on October 20, 1164. 45 years later comes the first official reference to Maribor as a market town (Forum Marchpurg) in a document by Duke Leopold VI. Maribor is first mentioned as a city (civitas Marpurch) in a document issued by Gottfried of Marburg for the Cistercian Abbey in Vetrinj (Viktring) on December 4, 1255.

The present encourages us

Today, Maribor is the second largest city in Slovenia, the wine capital of this sub-Alpine country and the capital of Styria (Štajerska), the second largest Slovenian region. With a population of 115,000, the city also boasts the second largest university in the nation (25,000 students). Maribor is also the business, banking and tourism hub of north-eastern Slovenia. The area surrounding the city is dotted with vineyards and sandwiched between the river Drava and the Pohorje mountain range. It is a great location for sailing, boating, rafting, hiking and extreme cycling. You can also take a leisurely walk through the city park and the three nearby hills.During the winter, the Pohorje mountain range – which hosts the annual Golden Fox women’s ski competition – is a paradise for winter sports enthusiasts.

One of the top tourist attractions is the oldest vine in the world. The 400-year-old vine is located in the famous Lent district along the river Drava. The old vine clings to the eponymous museum, which includes a wine shop where you can sample wines and shop for souvenirs. There is also an exhibition on display where you can learn all about the vine. The city celebrates its rich cultural heritage each year with numerous festivals: Lent Festival – one of Europe’s largest festivals – in June and July, and Classical Music Festival in the autumn, while Maribor’s National Theatre is noted for its excellent opera, ballet and drama performances, culminating in the annual Borštnik Meeting – Slovenia’s oldest and most important theatre festival – in October. Alternative art aficionados can get to know the local scene at the independent cultural centre Pekarna, where many artists from Slovenia and abroad found sanctuary. The new Pekarna Hostel is also located there. Another thing that brings the local community togetheris sports, especially the locals’ enthusiasm for the ‘Golden Fox’ event and football. Having won a record 11 PrvaLiga titles since Slovenia declared independence in 1991, football club NK Maribor is the city’s leading sports club.

The magic continues on the city’s streets and squares. The popular cafés on Poštna, Slovenska and Vetrinjska Street as well as those overlooking Castle Square and Main Square are perfect for a quick snack or a chat over a cup of coffee while soaking up the pulse of the city. The city centre is home to many award-winning restaurants, and the traditional inns on the outskirts serve authentic local dishes and a variety of gourmet foods paired with a selection of local white wines.

The future gives us hope

Join forces with the creators of Slovenia’s Documentary Film Festival and help us shape the future of the city. Learn about our art, culture and creativity. Experience the friendliness and hospitality of Styrians.

In collaboration with the Styrian Tourist Guides Association

 

 


Die Stadt Maribor …

in der Antike ein wichtiger Verkehrsweg,
im 20. Jahrhundert die Industriehauptstadt Jugoslawiens,
im 21. Jahrhundert die Kulturhauptstadt Europas 2012 und Europäische Jugendhauptstad 2013,
in der Zukunft … die Geschichte der Stadt gestalten auch wir mit der slowenischen Dokumentarfilmschau in diesem Augenblick!

 

Die Geschichte gibt Kraft

Maribor, das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Nordost-Sloweniens, ist durch seine geographische Lage an der Kreuzung wichtiger Verkehrswege von Mittel- nach Südeuropa und aus dem Westen Mitteleuropas in das Pannonische Becken seit jeher ein vielbereistes Gebiet. Die ältesten Nachweise einer Besiedlung reichen in die späte Steinzeit. Davon zeugen bescheidene archäologische Funde verschiedener Werkzeuge auf dem Gebiet von Maribor. Zur Zeit des Römerreiches, als sich hier die ersten wichtigen Straßen kreuzten, gewann die Stadt an Bedeutung. Der wichtigste antike Verkehrsweg der Steiermark war die Straße von Celeia (Celje) nach Petovio (Ptuj) und weiter in Richtung Donau. Kennzeichnend für die Geschichte Maribors ist die erste Erwähnung der Stadtburg (castrum Marchpurch) auf dem Hügel Piramida in einem Dokument des steirischen Markgrafen Ottokar III. vom 20. Oktober 1164. Als Markt (forum Marchpurg) wird Maribor fünfundvierzig Jahre später in einer Urkunde des Herzogs Leopold VI. bezeichnet. In einem Dokument von Gottfried von Marburg für das Zisterzienserkloster in Vetrinj (Viktring) vom 4. Dezember 1254 wird schließlich zum ersten Mal die Stadt Maribor (civitas Marpurch) erwähnt.

Die Gegenwart gibt Mut

Heute ist Maribor die zweitgrößte Stad Sloweniens, die Wein-Hauptstadt des Landes unter den Alpen und die Hauptstadt der größten Region Sloweniens, der slowenischen Steiermark. Die Stadt mit 115 000 Einwohnern rühmt sich der zweitgrößten Universität Sloweniens und ihrer 25 000 Studenten. Maribor ist auch das Wirtschafts-, Finanz- und Tourismuszentrum Nordost-Sloweniens. Die Umgebung der Stadt mit den Weinbaugebieten, der Drau und dem Pohorje-Gebirge lädt ein zum Segeln, zu Boot- und Floßfahrten auf dem Fluss, aber auch zum Wandern und Extreme Biking, und bietet zahlreiche Möglichkeiten zum gemütlichen Spazieren durch den Stadtpark oder über die drei Hügel nahe dem Stadtzentrum. Im Winter ist Pohorje, der Schauplatz des Damen-Weltcup-Skirennens „Goldener Fuchs“, ein Paradies für Schneefreunde.

Eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt ist die älteste Weinrebe der Welt. Schon seit mehr als 400 Jahren steht der „Alte Weinstock“ am Lent, einem Teil des Drau-Ufers. Im Museumsgebäude, an dessen Mauern die Rebe entlang wächst, befindet sich eine Vinothek, in der man Wein verkosten und Andenken kaufen kann. Oder man besucht eine Ausstellung über den Alten Weinstock und seinen Wein. Die reiche kulturelle Tradition feiert die Stadt im Juni und Juli mit einem der größten Festivals in Europa, dem Lent-Festival, im Herbst folgt das Festival der klassischen Musik. Im Slowenischen Nationaltheater werden hervorragende Opern, Ballettvorstellungen und Theaterstücke aufgeführt, und der Höhepunkt ist das zentrale slowenische Theaterfestival, das Borštnik-Treffen, im Oktober. Liebhaber der alternativen Kunst können die Mariborer Szene im Kulturzentrum Pekarna kennenlernen, hier finden zahlreiche Künstler aus Slowenien und dem Ausland Zuflucht. Gleich nebenan befindet sich auch das neue Jugendhotel Pekarna. Die Stadtbewohner verbindet aber auch der Sport und ihre Begeisterung für die „Goldenen Füchse“ und ihre Fußballstars. Der FC Maribor ist der wichtigste Sportclub der Stadt, denn die „Violetten“, wie sie wegen ihrer Vereinsfarbe genannt werden, sind seit der Unabhängigkeit Sloweniens bereits elfmal Staatsmeister geworden.

Den Zauber der Stadt machen auch die vielen kleinen Gassen und Plätze aus. Die Straßen Poštna, Slovenska und Vetrinjska sowie die beiden Plätze Grajski trg und Glavni trg sind mit Cafés gesäumt, die zu einem gemütlichen Kaffeeklatsch einladen, während man gelassen den Puls der Stadt beobachtet. Im Stadtzentrum gibt es hervorragende Restaurants und am Stadtrand zahlreiche traditionelle Gasthäuser, die alles von Hausmannskost bis Feinkost bieten, dazu gibt es ausgezeichneten Weißwein aus den umliegenden Weingärten.

Die Zukunft gibt Hoffnung

Gestalten sie die neue Geschichte der Stadt gemeinsam mit uns, den Gestaltern der slowenischen Dokumentarfilmschau. Lernen sie unsere Kunst, Kultur und Kreativität kennen. Erleben sie die Freundlichkeit und Gastfreundschaft der Steirer.

In Zusammenarbeit mit dem Verein der Reiseführer der Steiermark (Društvo turističnih vodnikov Štajerske)